تراشکاری

معرفی رشته :

 

در صنعت در ساخت بعضی از قطعات صنعتی نیازبه یک تراشکارماهرمی باشد.  یکی از روشهای ساخت بعضی از قطعات صنعتی استفاده از دستگاههای تراش می باشد که درصنعت ازیک فردماهر تراشکار استفاده می شود این رشته مهارت فردرا ازلحاظ کاربا دستگاههای تراش بسیاربالا می برد.  
دراین رشته فرد سه مهارت زیر را کسب می کند:           
الف) تراشکار درجه2: دراین مهارت فرد می تواند از عهده فلزکاری،نقشه کشی ونقشه خوانی،جوشکاری،تراشکاری قطعات،مخروط تراشی،پیچ ومهره تراشی وفرم تراشی دستی بر آید.          
ب) ابزار تیز کن: دراین مهارت توانایی راه  اندازی انواع دستگاه  ابزار تیزکن،تیزکردن انواع تیغه فرز ورنده،برقو وقلاویز وطراحی وساخت ابزار فرم توسط دستگاه پیدا می کند.                
ج) تراشکار درجه1: دراین مهارت فرد علاوه بر داشتن مهارت  تراشکار درجه 2 می توانتد از عهده عملیات نقشه کشي پیشرفته،سخت کاری وتراشکاری قطعات با دقت بالا(02/0 میلیمتر)،توانایی فرم تراشی بوسیله دستگاه کپی تراش،تراشیدن قطعات بلند توسط لینت،لنگ تراشی،تراش قطعات نامنظم وترسیم نقشه های کار ونقشه خوانی برآید.

 

 

ادامه تحصیل :
فارغ التحصیلان این رشته می توانند درمراکز آموزش عالی درمقطع فوق دیپلم دریکی از رشته های قالب سازی یا ماشین ابز ار  ادامه تحصیل داده  وبعدازآن درمقطع کارشناسی وکارشناسی ارشد ادامه تحصیل دهند.

 

اشتغال :

فارغ التحصیلان این رشته  می توانند  درشرکت ها وکارخانجات دولتی یا خصوصی مشغول به کارشده ویا خوداقدام به تاسیس یک کارگاه نمایند.